VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26; Ma-thi-ơ 6:5-6; Giăng 4:35-37; Ma-thi-ơ 13:47-48
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/28/2013; 1263 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 17:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1639 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 23:42:30
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1660 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 0:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2504 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 13:1:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 877 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 19:35:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 364 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 7:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2019 11:14:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/11/2013; 714 xem
Xem lần cuối 56.30 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 536 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 0:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/19/2012; 956 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 6:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.