VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 1:17-25; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2009; 2152 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1484 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9-10
Mục Sư Lê Minh Sơn
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1679 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1592 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/1/2012; 1524 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 206 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1078 xem 32 lưu
Xem lần cuối 3.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:7-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 197  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.