VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/5/2020; P: 7/8/2020; 12536 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:1/23/2011; 1888 xem 3 lưu
Xem lần cuối 39.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 925 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2011; 1274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/15/2010; 564 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 2145 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/16/2013; 1499 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/8/2013; 1427 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:9-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 115 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 182  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.