VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 207 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.53 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 79 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 5:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 38 xem
Xem lần cuối 15.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 24.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 4:26:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 2:49:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 285 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 5:2:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 42.59 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 89 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 4:46:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 23:11:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.