VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Phước Lành Và Mối Họa

Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/22/2021; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 19:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.