VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Điều Khó Làm - Yêu Kẻ Thù

Lu-ca 6:27-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/29/2021; P: 8/31/2021; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.65 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.