VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ai Là Người Lân Cận Tôi?

Ai Là Người Lân Cận Tôi?

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2023; P: 3/18/2023; 394 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.49 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.