VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Người Cha Hào Phóng

Người Cha Hào Phóng

Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2023; P: 6/22/2023; 289 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.45 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.