VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Winter Photo

Giê-ru-sa-lem Thành Của Bi Kịch

Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/27/2023; P: 8/28/2023; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.