VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Học Ngồi Chỗ Thấp

Lu-ca 14:7-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2023; P: 9/27/2023; 217 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.