VietChristian
VietChristian
svtk.net

Summer Photo

Tại Sao Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật

Công-vụ các Sứ-đồ 20:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2024; P: 5/1/2024; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.68 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.