VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Christ, Đấng Cư Ngụ Bên Trong

Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/15/2012; 550 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.