VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Trọn Vẹn Cam Kết

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 657 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.