VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P1)

Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 21:33-46; Ma-thi-ơ 22:1-14; Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/25/2013; 1320 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 21, Ma-thi-ơ 22, Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 21, Ma-thi-ơ 22, Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.