VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chia Chiên Với Dê Ra

Ma-thi-ơ 25:34-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/9/2014; 560 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.21 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Website, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.