VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Đấng Christ Vì Tội Lỗi Chúng Ta Mà Bị Vết

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/18/2014; 810 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.06 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.