VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Hãy Trả Cho Sê-sa Những Gì Của Sê-sa

Ma-thi-ơ 22:15-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/3/2014; 674 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.12 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.