VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Được Giải Cứu Lạ Lùng

Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 350 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 22:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10, 2 Sử-ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10, 2 Sử-ký 20.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.