VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.