VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 814 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:52:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 753 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 7:3:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 837 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 6:34:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 1008 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 17:25:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 635 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 5:19:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 1062 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:13:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/23/2018; P: 9/26/2018; 1056 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 1:6:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 804 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 20:34:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 744 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:38:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 968 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 21:20:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.