VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 3342 xem 80 lưu
Xem lần cuối 6/20/2024 21:40:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 1992 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 3:40:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 2687 xem 42 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 9:47:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 2280 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/17/2024 7:56:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 2308 xem 36 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 1:43:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 2282 xem 44 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 19:39:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 2582 xem 46 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 14:29:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 2585 xem 42 lưu
Xem lần cuối 6/19/2024 18:19:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 3254 xem 54 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 11:23:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 2342 xem 47 lưu
Xem lần cuối 6/23/2024 9:33:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 90  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.