VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Sáng-thế Ký 40:0-41:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2018; 1015 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 23:13:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 1097 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 17:22:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1100 xem 35 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 15:51:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 12/29/2017; 600 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 15:17:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 1/5/2018; 625 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 17:4:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 762 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 2:51:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55; Lu-ca 2:14; Lu-ca 2:29-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2017; P: 12/20/2017; 632 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 9:15:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1019 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 18:8:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/24/2017; P: 12/15/2017; 754 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 20:54:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1528 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:21:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.