VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 1777 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2014; P: 12/3/2014; 1688 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2014; P: 11/26/2014; 1376 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 7:52:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 1862 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 8:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1629 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 9:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1614 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 6:30:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 1265 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 8:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 1460 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:27:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1408 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 14:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/5/2014; 1449 xem 35 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 40  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.