VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/23/2014; 2141 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/16/2014; 1643 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/9/2014; 1687 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 22:21:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1674 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 0:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/26/2014; 1547 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:9:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2014; 1484 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:9:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:7-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/12/2014; 1950 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/5/2014; 1873 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:8:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/29/2013; 1396 xem 19 lưu
Xem lần cuối 16.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/22/2013; 1508 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 13:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 40  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.