VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/23/2014; 2060 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 12:23:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/16/2014; 1588 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 8:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/9/2014; 1599 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:3:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1624 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 7:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/26/2014; 1492 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 22:34:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2014; 1416 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 9:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:7-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/12/2014; 1895 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 3:12:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/5/2014; 1811 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 16:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/29/2013; 1319 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 2:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/22/2013; 1453 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 40  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.