VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/15/2013; 2221 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 2:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:14-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/8/2013; 2043 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 23:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/1/2013; 1947 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/24/2013; 1482 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 16:13:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/17/2013; 2274 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:6:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/10/2013; 1292 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 10:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:5-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/3/2013; 2671 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 13:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 16:12-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/27/2013; 2636 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/20/2013; 1841 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 15:26:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/13/2013; 1391 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:28:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 40  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.