VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 9:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/19/2013; 1124 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1226 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 4:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/5/2013; 1629 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 4:38:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/28/2013; 1280 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 7:3:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 30:8-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/21/2013; 1261 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 2:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/14/2013; 1172 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 10:59:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2013; 1277 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 5:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/31/2013; 1245 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 6:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/24/2013; 1031 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/17/2013; 1123 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 4:57:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 40  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.