VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 9:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/19/2013; 1169 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 1:37:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1276 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 23:46:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/5/2013; 1658 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/28/2013; 1318 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:41:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 30:8-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/21/2013; 1295 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 15:22:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/14/2013; 1195 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 17:21:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2013; 1307 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/31/2013; 1283 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/24/2013; 1060 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:32:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/17/2013; 1147 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 40  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.