VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giô-suê 14:6-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/21/2012; 1138 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 9:38:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/14/2012; 1533 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 17:11:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:28-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/7/2012; 1026 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 17:17:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/30/2012; 1346 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 11:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/23/2012; 911 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 20:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:22-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/16/2012; 871 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:13-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/9/2012; 1508 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 12:29:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/26/2012; 1257 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 10:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/19/2012; 1044 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 13:23:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/12/2012; 1047 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 6:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 40  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.