VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/13/2012; 1319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 14:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/6/2012; 1151 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 12:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/29/2012; 800 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 12:7:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/22/2012; 914 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 1:30:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2012; 1155 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 16:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/8/2012; 1096 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 15:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:4-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2012; 1393 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/1/2012; 1149 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 8:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:24-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/25/2012; 977 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 13:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/18/2012; 826 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 10:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 40  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.