VietChristian
VietChristian
nghe.app

Truyền-đạo 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/16/2011; 859 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:22:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/2/2011; 971 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 0:55:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2011; 718 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 9:36:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2011; 793 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 7:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/28/2011; 785 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 8:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:30-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2011; 920 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 13:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2011; 1286 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 21:2:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2011; 1060 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 0:55:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2011; 849 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 10:58:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/17/2011; 920 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 12:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 40  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.