VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Truyền-đạo 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/16/2011; 917 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 10:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/2/2011; 1061 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2011; 792 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 5:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2011; 872 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 20:6:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/28/2011; 841 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 3:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:30-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2011; 970 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 10:12:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2011; 1348 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 13:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2011; 1122 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 21:6:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2011; 920 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 3:53:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/17/2011; 987 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 18:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 40  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.