VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 1501 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 5:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1783 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:8:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1530 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 7:15:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 2038 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 5:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1496 xem 39 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 14:5:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1743 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 21:47:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1742 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1833 xem 41 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 14:21:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1563 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 23:1:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1862 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 10:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.