VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 1379 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:25:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1658 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1416 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 1929 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:26:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1401 xem 38 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1655 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1674 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1722 xem 40 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:27:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1455 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:27:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1757 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.