VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 1420 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 20:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1707 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 2:38:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1455 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 22:35:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 1973 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 5:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1417 xem 38 lưu
Xem lần cuối 2/6/2020 6:18:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1676 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 3:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1698 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 19:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1756 xem 40 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 6:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1490 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 15:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1796 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:18:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.