VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2640 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 10:5:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2667 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 15:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 2856 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 2826 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 3770 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 19:18:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 4880 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  40 / 40  Tiếp  Cuối

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.