VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2687 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 5:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2709 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 14:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 2921 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 5:5:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 2875 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 10:0:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 3844 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 11:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 4962 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 16:21:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  40 / 40  Tiếp  Cuối

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.