VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Công-vụ các Sứ-đồ 4:31-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/16/2022; 64 xem 7 lưu
Xem lần cuối 36.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:4
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/9/2022; P: 1/12/2022; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 6:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/2/2022; P: 1/3/2022; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 14:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:11-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/26/2021; P: 12/28/2021; 69 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 12:15:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/12/2021; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 12:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-20
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/5/2021; P: 12/6/2021; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 17:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/28/2021; 84 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 12:58:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/21/2021; P: 11/22/2021; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 18:21:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/14/2021; 159 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 7:8:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/7/2021; P: 11/8/2021; 131 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 19:59:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.