VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 628 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 0:5:42
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 712 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 581 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 20:51:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 504 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 7:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 940 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 21:27:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 8:55:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 704 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 10:2:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 753 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 23:41:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 1048 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 11:19:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 942 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 1:46:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.