VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/5/2012; 753 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 3:50:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 11:13:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/22/2012; 896 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 21:44:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 723 xem
Xem lần cuối 8/5/2019 5:48:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 619 xem
Xem lần cuối 8/13/2019 14:41:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 770 xem
Xem lần cuối 8/18/2019 13:13:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1069 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 17:44:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 882 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:53:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/10/2012; 772 xem
Xem lần cuối 8/20/2019 3:21:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 925 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 8:22:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.