VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/5/2012; 793 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:23:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1199 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/22/2012; 940 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:34:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 774 xem
Xem lần cuối 2/8/2020 4:5:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 653 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 20:56:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 825 xem
Xem lần cuối 52.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1104 xem
Xem lần cuối 2/19/2020 2:48:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 924 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:32:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/10/2012; 809 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 17:39:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 964 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 21:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.