VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/5/2012; 764 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 4:15:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 0:40:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/22/2012; 914 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 14:20:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 737 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 17:50:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 629 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 3:36:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 782 xem
Xem lần cuối 10/19/2019 20:53:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1078 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 15:20:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 895 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:42:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/10/2012; 787 xem
Xem lần cuối 10/21/2019 13:32:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 937 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 12:3:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.