VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/11/2021; 147 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 16:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/4/2021; P: 7/8/2021; 111 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 13:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 167 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2021 17:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42,49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/20/2021; 136 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 9:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14- 26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/13/2021; 155 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 13:39:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 16:16:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/26/2020; P: 5/1/2020; 341 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 6:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 888 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 23:5:52
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 950 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 4:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.