VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/16/2014; 582 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 0:6:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/9/2014; 570 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 0:0:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 716 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:48:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 803 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 9:18:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/16/2014; 500 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:37:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 732 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 21:57:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/2/2014; 730 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 11:8:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/26/2014; 651 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 9:33:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 722 xem
Xem lần cuối 7/18/2019 20:22:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 562 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:0:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.