VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/16/2014; 611 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 5:59:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/9/2014; 594 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:34:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/2/2014; 733 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:59:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 846 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 21:21:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/16/2014; 516 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 13:35:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 764 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 22:50:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/2/2014; 747 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 1:18:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/26/2014; 690 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 11:15:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 745 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 4:55:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 583 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 23:59:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.