VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 607 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 22:12:8
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 667 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 8:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 544 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 7:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 481 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 6:9:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 896 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 20:23:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 562 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 14:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 661 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 8:43:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 692 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 12:34:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 986 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:59:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 891 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 1:43:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.