VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ô-sê 7:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/25/2021; P: 7/26/2021; 31 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 1:45:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/18/2021; P: 7/19/2021; 61 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 3:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/11/2021; 90 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 22:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/4/2021; P: 7/8/2021; 57 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 13:22:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 132 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 9:9:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42,49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/20/2021; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 2:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14- 26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/13/2021; 109 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 12:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 19:18:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 11:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/26/2020; P: 5/1/2020; 307 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 13:54:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.