VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/29/2023; P: 2/2/2023; 28 xem
Xem lần cuối 2/4/2023 6:22:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 95 xem 3 lưu
Xem lần cuối 39.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/15/2023; P: 1/16/2023; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 15:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2023; P: 1/6/2023; 44 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/1/2023 10:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/18/2022; P: 12/20/2022; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 18:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 32:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/11/2022; P: 12/12/2022; 73 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2023 23:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/4/2022; 82 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 14:43:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 48 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 21:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:20; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/20/2022; P: 11/21/2022; 87 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 16:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2022; P: 11/14/2022; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 15:19:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 24  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.