VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Châm-ngôn 11:30; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2024; P: 6/4/2024; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 20:50:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2024; P: 5/21/2024; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 20:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2024; P: 5/18/2024; 110 xem
Xem lần cuối 6/13/2024 5:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2024; P: 5/10/2024; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 5:21:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2024; P: 5/1/2024; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/11/2024 17:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:5-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2024; P: 4/26/2024; 55 xem
Xem lần cuối 6/9/2024 20:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:8-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2024; P: 4/17/2024; 72 xem
Xem lần cuối 6/6/2024 1:32:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:33-34
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2024; P: 4/9/2024; 103 xem
Xem lần cuối 6/12/2024 10:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2024; P: 3/25/2024; 228 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 17:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:15-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2024; P: 3/19/2024; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 2:54:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.