VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 416 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 8:21:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 354 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 1:14:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 18:46:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 398 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 9:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 7:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 3:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 1:9:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 710 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 10:9:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 6:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 642 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 23:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.