VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 12:12:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 9:12:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 6:38:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 536 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 3:16:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 15:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 420 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 8:34:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 404 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:19:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 412 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 3:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 265 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 15:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 411 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 20:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.