VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 6:51:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 424 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 1:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 300 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 0:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 479 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 3:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 508 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 23:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 10:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 15:43:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 10:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 32  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.