VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 2:28:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 765 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 19:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 562 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 7:42:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 693 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 4:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 550 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 19:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 799 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 12:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 562 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 15:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 766 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 14:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 667 xem
Xem lần cuối 10/29/2020 7:23:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 427 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 7:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 32  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.