VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 766 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:1:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 432 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 20:33:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 840 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 23:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 399 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 18:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 1:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 506 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 18:45:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 574 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 23:0:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 517 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:3:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 708 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 6:55:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 443 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 20:29:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 30  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.