VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 22:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 693 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 11:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 432 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 7:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 750 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 0:51:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 649 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 21:59:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 19:14:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 2:26:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 9:34:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 475 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 13:22:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 559 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 19:16:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 29  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.