VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 552 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 6:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 496 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 8:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 8:18:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 697 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 6:16:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 7:54:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 20:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 866 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 0:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1005 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 2:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 6:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 1:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 29  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.