VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 781 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 4:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 659 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 7:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 528 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 8:46:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 492 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 4:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 501 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 1:2:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 482 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 6:35:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 11:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 531 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 10:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 561 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 1:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 503 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 22:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 30  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.