VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 427 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 17:1:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 505 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:58:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 1:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 444 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 18:17:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 632 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 9:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 17:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 505 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:57:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 385 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 9:21:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 15:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 493 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 16:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 29  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.