VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/4/2012; 558 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 17:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:11-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/24/2012; 499 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 9:23:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 15:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 393 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 19:14:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 748 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 5:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2012; 517 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 3:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 577 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 21:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-8; Mác 4:26-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/15/2012; 460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 17:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/25/2012; 487 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 8:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2012; 394 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 22:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 32  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.