VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sau Phục Sinh

Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2016 5:6:22
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Để Thực Sự Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 489 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 20:30:37
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vì Giê-su Sống

Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2016 18:50:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lượng Giá Để Vâng Phục

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2016 1:50:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chỉnh Sửa Đời Sống Để Vâng Phục

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2016 4:59:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Để Liên Hệ Tốt

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2016 15:26:57
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Khủng Hoảng Đức Tin

Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 589 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2016 17:8:57
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Phán (Phần 2)

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 219 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2016 15:55:39
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Phán Cùng Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 11:45:24
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Hy Vọng Mời Gọi

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 23:35:11
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng