VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Truyền-đạo 3:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17-6:2
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 44 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 17:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9; Giăng 15:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2023; P: 1/16/2023; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 10:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86:1-13; Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2023; P: 1/9/2023; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 18:17:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18; Phi-líp 3:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2023; P: 1/6/2023; 58 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 11:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-11; Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2022; P: 12/20/2022; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/1/2023 11:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2022; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 13:2:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6; Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2022; 114 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 13:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 67:1-7; 1 Phi-e-rơ 2:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/30/2023 9:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11; Gia-cơ 1:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2022; P: 11/21/2022; 80 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 22:34:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:22-31; Giăng 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2022; P: 11/14/2022; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 47.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.