VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Sáng-thế Ký 12:1-7; Hê-bơ-rơ 11:8-10,17-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2024; P: 7/14/2024; 35 xem
Xem lần cuối 1.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:1-49; 1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2024; P: 7/2/2024; 56 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 10:4:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:1-23; Giăng 14:18-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/23/2024; P: 6/26/2024; 118 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 18:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 43 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 21:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/9/2024; P: 6/12/2024; 87 xem
Xem lần cuối 7/14/2024 1:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11; Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/2/2024; P: 6/9/2024; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 6:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; 2 Cô-rinh-tô 3:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2024; P: 6/9/2024; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 1:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-26; Ê-xê-chi-ên 36:22-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2024; P: 6/8/2024; 109 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 22:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:9-17; Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2024; P: 6/8/2024; 49 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 23:46:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:27-34; 1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/5/2024; P: 6/7/2024; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2024 14:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.