VietChristian
VietChristian
nghe.app
Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2022; 62 xem
Xem lần cuối 5/27/2022 19:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 9:46:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 11:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-21; Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/1/2022; P: 5/2/2022; 82 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 23:2:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2022; P: 4/28/2022; 86 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 5:0:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 40 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 15:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11; Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 82 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 3:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:6-18; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 5:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 9:11-15; Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 75 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 23:56:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2022; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 9:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 34  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.