VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:5/14/2023; P: 5/17/2023; 165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-49; Lu-ca 2:8-12,15-20; Ma-thi-ơ 2:10-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:12/11/2022; P: 12/12/2022; 377 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:4:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:4-5,16-20,24-30
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/2/2022; P: 10/4/2022; 452 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:1:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/30/2022; P: 2/2/2022; 491 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:48:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/8/2021; P: 8/10/2021; 720 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:42:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-4
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/20/2021; P: 6/22/2021; 649 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:41:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 882 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:39:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-41
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/31/2021; P: 2/3/2021; 777 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:36:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:1-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/28/2020; P: 10/19/2020; 989 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 2:33:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-17
Mục Sư Phan Minh Hội
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 882 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 8:51:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.