VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 536 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 17:49:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 594 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 9:31:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 532 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 14:30:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 642 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 15:55:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2020 4:30:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 846 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 13:52:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-8
Mục Sư Phan Minh Hội
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 802 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 10:54:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:4-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 670 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 2:43:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/4/2015; P: 10/5/2015; 1121 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 10:23:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/29/2014; 1503 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 10:59:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.