VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/17/2021 2:18:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-41
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/31/2021; P: 2/3/2021; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 15:28:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:1-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/28/2020; P: 10/19/2020; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/11/2021 18:18:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-17
Mục Sư Phan Minh Hội
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 312 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 7:59:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 310 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 11:27:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 681 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 1:53:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 739 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:46:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 672 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 11:50:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 779 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 6:14:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 580 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 10:16:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.