VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/30/2022; P: 2/2/2022; 239 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 6:24:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/8/2021; P: 8/10/2021; 478 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 11:51:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-4
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/20/2021; P: 6/22/2021; 442 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 4:43:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 640 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 12:58:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-41
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/31/2021; P: 2/3/2021; 566 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/24/2022 23:4:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:1-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/28/2020; P: 10/19/2020; 748 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/29/2022 3:28:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-17
Mục Sư Phan Minh Hội
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 15:48:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 632 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2022 17:59:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 1057 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/29/2022 17:59:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 1048 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 18:19:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.