VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/8/2021; P: 8/10/2021; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 17:49:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-4
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/20/2021; P: 6/22/2021; 241 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 8:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:17:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-41
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/31/2021; P: 2/3/2021; 371 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 16:22:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:1-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/28/2020; P: 10/19/2020; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:10:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-17
Mục Sư Phan Minh Hội
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 442 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:46:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 421 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 808 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 1:8:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 857 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 18:49:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 793 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 3:27:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.