VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 431 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 20:27:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 11:32:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 491 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 10:37:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 610 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 10:59:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 417 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 11:7:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 807 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 2:58:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-8
Mục Sư Phan Minh Hội
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 765 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 14:0:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:4-18
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 611 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 10:27:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/4/2015; P: 10/5/2015; 1085 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 12:33:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/29/2014; 1467 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 7:57:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.