VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Cô-rinh-tô 9:15; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/27/2014; P: 12/1/2014; 637 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 9:48:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/14/2014; 580 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 572 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 19:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:11-22
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/18/2014; 470 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 7:31:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 8:1-23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/23/2014; 773 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 17:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/16/2014; 824 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 15:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:1-15
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/2/2014; 921 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 13:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:34-38
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/29/2013; 592 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 1:49:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/28/2013; 743 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 4:55:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-11
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/13/2013; 526 xem
Xem lần cuối 7/26/2020 17:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.