VietChristian
VietChristian
svtk.net
2 Cô-rinh-tô 9:15; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/27/2014; P: 12/1/2014; 1000 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 6:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/14/2014; 896 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 11:8:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 839 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 11:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:11-22
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/18/2014; 776 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 9:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 8:1-23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/23/2014; 1105 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 18:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/16/2014; 1174 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 19:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:1-15
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/2/2014; 1346 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 12:2:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:34-38
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/29/2013; 869 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2024 23:41:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/28/2013; 1095 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-11
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/13/2013; 891 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 9:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.