VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thịnh Vượng Mọi Mặt

3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:36:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gặp Mặt Chúa

Ê-xê-chi-ên 1:1-28
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/23/2016; P: 12/1/2016; 402 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:31:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Bội Bạc Của Con Dân Chúa

Ma-la-chi 3:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/18/2016; P: 9/25/2016; 402 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 13:49:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hôn Nhân Theo Ý Chúa

Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 982 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 8:28:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 800 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 23:2:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Của Con Dân Chúa

Xa-cha-ri 7:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 677 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Bởi Chúa Phục Sinh

1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 684 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 3:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 838 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 16:59:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Sống Mạnh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 640 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2018 15:46:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hướng Tới Tương Lai

Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 934 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.