VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 1073 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/6/2024 6:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 1:1-28
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/23/2016; P: 12/1/2016; 991 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/11/2024 23:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/18/2016; P: 9/25/2016; 967 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 22:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 1788 xem 28 lưu
Xem lần cuối 6/13/2024 4:3:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 1853 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 19:48:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1270 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/13/2024 2:17:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 1282 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 0:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1510 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/6/2024 17:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1137 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 23:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1562 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 5:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.