VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 545 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 15:12:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 1:1-28
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/23/2016; P: 12/1/2016; 497 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 17:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/18/2016; P: 9/25/2016; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:26:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 1109 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 2:37:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 961 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 16:48:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 763 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 786 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 18:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 966 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 2:49:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 692 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 18:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 992 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 19:1:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.