VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 897 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:17:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 1:1-28
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/23/2016; P: 12/1/2016; 844 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2022 17:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/18/2016; P: 9/25/2016; 828 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 17:16:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 1558 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 1522 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2022 20:5:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1114 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 19:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 1138 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1325 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 975 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:18:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1315 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 18:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.