VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 386 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 483 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 245 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 356 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2018; P: 7/7/2018; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 23:48:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 324 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 300 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 1:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.