VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 368 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 4:48:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2018; P: 7/7/2018; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 0:32:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 18:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 10:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 230 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 12:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 8:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 325 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.