VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 4:7:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 3:54:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:9:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 345 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 15:31:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:16-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/25/2018; P: 12/22/2018; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 4:44:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/4/2018; P: 12/22/2018; 270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:22:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2018; P: 12/22/2018; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:23:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2018; P: 12/22/2018; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 5:50:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 10:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/7/2018; P: 12/22/2018; 334 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 4:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.