VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-ên 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/13/2021; P: 6/14/2021; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 10:56:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 60 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 6:43:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 67 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 6:16:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/16/2021; P: 5/18/2021; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 9:55:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; 1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 93 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 5:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 136 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 4:46:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 138 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 17:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 6:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/4/2021; P: 4/5/2021; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 0:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.