VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

A-ghê 2:10-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 58 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/6/2021 22:10:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 99 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/6/2021 6:54:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 91 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 20:11:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/7/2021 6:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 116 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/6/2021 13:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/10/2021; P: 1/15/2021; 196 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/6/2021 1:44:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15; Giăng 2:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/3/2021; P: 1/14/2021; 62 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 18:51:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2020; P: 1/1/2021; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/7/2021 7:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/20/2020; P: 12/25/2020; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 0:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 3:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.