VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 15:35:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 23.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 8:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:16-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/25/2018; P: 12/22/2018; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 20:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/4/2018; P: 12/22/2018; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 2:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2018; P: 12/22/2018; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2019 14:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2018; P: 12/22/2018; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2019 17:35:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/7/2018; P: 12/22/2018; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/23/2018; P: 10/20/2018; 85 xem
Xem lần cuối 2/20/2019 19:25:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.