VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Khôn Ngoan Xuất Chúng

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 18:24:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tác Động Của Giao Ước Yêu Thương

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 118 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 19:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tác Động Của Giao Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2018; P: 7/7/2018; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 18:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Christ Là Quyền Năng Và Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 19:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Nam Có Chúa Ở Cùng

Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 7:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Hấp Dẫn Của Sự Hiệp Nhất

1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 6:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ngạc Nhiên Với Sự Chứng Thực

1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 114 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 5:19:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Hoạt Động Của Thân Thể

Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 0:14:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ly-đi - Công Chúa Của Thiên Đàng

Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 72 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 6:26:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Mục Tiêu Là Sự Trưởng Thành

Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 1:35:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.