VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cô-lô-se 3:22-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/26/2020; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 21:9:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 148 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 6:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 16:22:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 11:18:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 0:47:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 230 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 8:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 6:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 19:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 19:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2020; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 11:36:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.